Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy a weboldal használata, különösen személyes adat megadásával járó szolgáltatás igénybevétele előtt olvassa el figyelmesen!

Bevezető:

yourpetbox.hu weboldal üzemeltetője Demeter Ágnes Diána e.v. (nyilvántartási szám: 57109552, adószám: 58757914-1-33; e-mail cím: info@yourpetbox.eu ) egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a vásárlók (továbbiakban: Vásárló), mint érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A webáruház látogatóinak személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához, és a kapcsolattartáshoz használja fel. Harmadik fél számára nem adja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges (pl. vásárlás esetén kiszállítás). Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Vásárló adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult. Az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik a Vásárló személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

·         Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”)

·         2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

·         2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

·         2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

A Vásárló a webáruház használatával, kifejezett hozzájárulással elfogadja az alábbi adatkezeléseket.

 

Fogalmi meghatározások:

érintett: a weboldalon vásárló személy;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: a weboldal mindenkori üzemeltetője;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 Az Adatkezelő:

·       a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
·       a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
·       által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);
·       által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);
·       a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”)

 

Adatkezelések:

1.    Regisztráció

 Az adatkezelés célja: A weboldalon keresztül történő vásárlás és a kiszállítás megkönnyítése érdekében profil létrehozása a Vásárló kérésére és hozzájárulása alapján.

Személyes adatok: A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

-         vezetéknév,
-         keresztnév,
-         mobil telefonszám
-         saját e-mail cím
-         felhasználó név
-         szállítási adatok
-         számlázási adatok (név, cím), ha az nem egyezik a szállítási címmel

Az adatok megadását követően az Adatkezelő e-mailben értesíti a Vásárlót a regisztráció sikerességéről.

Adatkezelés időtartama: A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig, vagy a személyes adatok törlésének kéréséig tart.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt az Adatkezelő törli, ha a Vásárló a törlési kérelmét erre vonatkozóan email-ben vagy postai úton az Adatkezelőnek megküldi. 

Az érintettek köre: a yourpetbox.hu weboldalt látogató valamennyi érintett.

2.    Megrendelés

Az adatkezelés célja: A weboldalon keresztül történő vásárlás és a kiszállítás teljesítése a Vásárló kérésére és hozzájárulása alapján.

 Személyes adatok: A regisztráció során a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

-         vezetéknév,
-         keresztnév,
-         életkor
-         mobil telefonszám
-         saját e-mail cím
-         szállítási adatok
-         számlázási adatok (név, cím), ha az nem egyezik a szállítási címmel
-         kutya neve és mérete

Adatkezelés időtartama: A megrendeléssel kapcsolatban adott személyes adatokat az Adatkezelő 8 évig megőrzi.  Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt.

Az érintettek köre: a yourpetbox.hu weboldalt látogató valamennyi érintett.

 3.    Hírlevél

 Az adatkezelés célja: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a vásárló előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a feliratkozáskor megadott elérhetőségen megkeresse.

Az Adatkezelő a weblapon lehetővé teszi a Vásárlói számára, hogy a regisztrációval egy időben feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot, akciókat tartalmaz. Az Adatkezelő a hírlevél igénybevétele során a Vásárló által megadott adatokat kezeli. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, vagyis akkor jogosult, ha a Vásárló a „Feliratkozás hírlevélre” felirat mellett található „igen” válaszra rákattint.

Az Adatfeldolgozó a hírlevelek és a tárhely tekintetében a Shoprenter Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.), aki a www.shoprenter.hu oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Kizárólag e-mail címet használunk fel a hírlevelek küldésekor.

A Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy bejelentkezés után a „Fiókom” menüpontban található „Hírlevél” címszó alatt a „Hírlevél megrendelése/lemondása” menüpontra kattintva, azon belül a „Nem” szót kipipálva.. Ebben az esetben Az Adatkezelő a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.

 4.    Technikai információk gyűjtése

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: A weblap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a Vásárló IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Vásárlók nem, csak az Adatkezelő fér hozzá. A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a weblap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.    Sütik (cookie)

 A Weblap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a yourpetbox.hu weblapon minden tartalom megtekinthető legyen, a Vásárló részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Weblap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Vásárló számítógépén, melyek a weblap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Vásárló az Adatkezelőtől nem kap további értesítést.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethezhasznált cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

• A cookie-k a Vásárló személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével az Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

• A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a weblap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:

• hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
• hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
• hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-tállítson be, illetve
• hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A yourpetbox.hu oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

Az adatokat megismerő személyek köre:

Az adatokat az Adatkezelő jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használja, illetve használhatja fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Az Adatkezelő a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet igénybe, aki az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Csak és kizárólag az Adatkezelő által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására, ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel a vásárló által megadott személyes adatokat.

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Székhelye, levelezési címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44.

Név: Packeta Hungary Kft.
Székhelye, levelezési címe: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11. ép
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-202186
Adószám: 25140550-2-41
E-mail: privacy@packeta.hu

Név: Magyar Posta Zrt.
Székhelye, levelezési címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Név: COParcel Kft.
Székhelye: 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 36. 3.em. 2. ajtó
Adószám: 14356517-2-12
Cégjegyzékszám: 12-09-011866

Az Adatfeldolgozó partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

Vásárlói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, forduljon az Adatkezelőhöz a jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségeken.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az Adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055 Magyarország.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu

Záró rendelkezések:

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Vásárló a weblap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és weblapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az Adatkezelő jogát, illetve jogos érdekeit nem sértik.

A jelen szabályzatban nem, vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a mindenkori vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések irányadóak.

Az Adatkezelő kifejezetten fenntartja a jogot a jelen tájékoztató módosítására, visszavonására.

Jelen tájékoztató 2022. november 01. napjától visszavonásig hatályos.